greenpowercompany.co.th บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด

เกี่ยวกับเรา


Responsive image

บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยบริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นชีวมวล หรือ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ไม้ผสม ทะลายปาล์ม ใยปาล์ม เหง้ามัน และไม้สับ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือผลิตไอน้ำ โดยมีหลักการทำงานในทำนองเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไป มีการควบคุมความชื้นของเชื้อเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเพลิงที่ส่งมามีคุณภาพตามที่กำหนด โดยะมีกำลังการผลิตขนาด 9.6 เมกะวัตต์ และได้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 8 เมกะวัตต์

          นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขข้อตกลงตามสัญญาการขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าจากอัตรา Adder เป็นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สัญญาโครงการมีระยะเวลา 15 ปี และ 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้นการซื้อขายไฟฟ้า (COD) 25 เมษายน 2561


          ไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการนี้จะจำหน่ายเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับ แรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 959 ล้านบาท

          บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ได้รับมติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยอนุญาตให้ใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 240 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เริ่มมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด เข้าถือหุ้น ใน บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 , บจก.กรีน เพาเวอร์ 4 , บจก.กรีน เพาเวอร์ 5 และ บจก.กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,109,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,101,093 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
Responsive image


วิสัยทัศน์

Vision
เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมพันธกิจ

Mission


Build

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Work

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย


Projects

สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยลงทุนอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมISO

 GP2 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 

ISO-9001:2015 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565


Responsive image


Responsive image

 GP2 ได้ว่าจ้างบริษัท แอดวานซ์ เอเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ให้จัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2565

โดยมีหน่วยงานทวนสอบคือ บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 ซึ่งทำการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ตามมาตรฐาน
 ISO 14064-1: 2018 

นโยบายบริษัทResponsive image


นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) Gp2 18.9.66Responsive image


ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) Gp2 18.9.66Responsive image


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล