greenpowercompany.co.th บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

Vision
เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมพันธกิจ

MissionBuild

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Work

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย


Projects

สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยลงทุนอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม