greenpowercompany.co.th บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด
เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา
Responsive image

บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยบริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นชีวมวล หรือ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น จากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ไม้ผสม ทะลายปาล์ม ใยปาล์ม เหง้ามัน และไม้สับ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หรือผลิตไอน้ำ โดยมีหลักการทำงานในทำนองเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วไป มีการควบคุมความชื้นของเชื้อเพลิงตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเพลิงที่ส่งมามีคุณภาพตามที่กำหนด โดยะมีกำลังการผลิตขนาด 9.6 เมกะวัตต์ และได้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 8 เมกะวัตต์

          นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขข้อตกลงตามสัญญาการขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าจากอัตรา Adder เป็นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สัญญาโครงการมีระยะเวลา 15 ปี และ 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้นการซื้อขายไฟฟ้า (COD) 25 เมษายน 2561


          ไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการนี้จะจำหน่ายเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับ แรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 959 ล้านบาท

          บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ได้รับมติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยอนุญาตให้ใบประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 240 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เริ่มมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท โดย บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด เข้าถือหุ้น ใน บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 , บจก.กรีน เพาเวอร์ 4 , บจก.กรีน เพาเวอร์ 5 และ บจก.กาฬสินธุ์รุ่งเรือง ไบโอ เพาเวอร์ 2012 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,109,300 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,101,093 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
Responsive image