greenpowercompany.co.th บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด

เกี่ยวกับเรา

Responsive image

บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2559 บริษัทย่อย บริษัท ชัยวัฒนากรีนพาวเวอร์ จำกัด ได้ทำการสืบราคาหุ้นจากผู้ถือหุ้นทุกท่านของ บริษัท โกคเจริญกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำนวน 100% ของทุกท่านด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท หารายเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากนั้น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท เพื่อการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมาส ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานจากเปลือกยูคาลิปตัส และไม้ผสม ความจุ 9.6 เมกะวัตต์ 

          นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขข้อตกลงตามสัญญาการขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าจากอัตราแอดเดอร์เป็นอัตราค่า Feed in Tariff (Fit) กับกองการไฟฟ้าภาค วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สัญญาโครงการมีระยะเวลา 15 ปี และ 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้นการซื้อขายไฟฟ้า (COD)


          ไฟฟ้าที่ผลิตจากโครงการนี้จะถูกขายผ่านระบบส่งข่าวไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จำนวน 8 เมกะวัตต์ ณ แรงดันไฟฟ้า 22,000 โวลต์ จุดจ่ายไฟถูกติดตั้งที่ ต. ศาลาลำดวน อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 959 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้ทำการลงนามในหนังสือในเรื่องการซื้อเครื่องจักรพร้อมการติดตั้งและการสร้างอาคารสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานไบโอมาส 

          ณ ปัจจุบัน บริษัท โกคเจริญกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับใบอนุญาต การผลิตจากพลังงานไบโอมาส (Royalty 4) จากคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงาน (ERC) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 240 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท และได้ทำการลงทะเบียนทุนที่ชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อทะเบียนเป็น กรีนพาวเวอร์ 2 บริษัท จำกัด "GP2"Responsive image


วิสัยทัศน์

Vision
เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมพันธกิจ

Mission


Build

ผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Work

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี มั่นคง และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย


Projects

สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยลงทุนอย่างรับผิดชอบควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมISO

 GP2 ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 

ISO-9001:2015 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565


Responsive image


Responsive image

 GP2 ได้ว่าจ้างบริษัท แอดวานซ์ เอเนอร์ยี่ พลัส จำกัด ให้จัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2565

โดยมีหน่วยงานทวนสอบคือ บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 ซึ่งทำการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ตามมาตรฐาน
 ISO 14064-1: 2018 

นโยบายบริษัทResponsive image


นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) Gp2 18.9.66Responsive image


ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) Gp2 18.9.66Responsive image


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล