greenpowercompany.co.th บริษัทกรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด
ธุรกิจของเรา


ธุรกิจของเราโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล


กำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์


Responsive imageข้อมูลโรงไฟฟ้าหมู่ 14 ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว


• จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. 8.0 Mwe
• SCOD. 16 ตุลาคม 2560
• VSPP FiT. Scheme 15 ปี 4 เดือน , Premium 8 ปี
• ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน เริ่มก่อสร้างเมื่อ 29 มีนาคม 2560
• เชื้อเพลิงออกแบบ ชิ้นไม้สับ 30% เปลือกไม้ 70% 480 ตัน/วัน
• เทคโนโลยี: Stepping Grate combustion, high pressure steam boiler and fully condensing steam turbine & generator
• ดักจับเถ้าด้วยระบบไฟฟ้าสถิต (ESP)
• ผลิตไฟฟ้า 72 ล้านหน่วย/ปี ส่งจำหน่าย 63 ล้านหน่วย/ปี
• ความพร้อมจ่าย > 90% 24 ชั่วโมง 330 วัน/ปี
• จำนวนพนักงาน 50 คนResponsive imageResponsive imageโครงสร้างกลุ่มบริษัท
Responsive imageโครงสร้างองค์กร


Responsive imageคณะกรรมการบริษัท
Responsive image
Responsive image
Responsive image

Responsive image
Responsive image
Responsive imageResponsive image

Responsive image

คณะผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image